Blog

Necessitat d’un ecosistema emprenedor, coordinat i eficient

 

Què és i perquè serveix un ecosistema emprenedor? Com veiem en els darrers anys, especialment en 2020, l’entorn canvia i les empreses, motor de l’economia, s’hi han d’adaptar. Per fer-ho necessiten comptar amb eines i recursos accessibles i eficaços. Per aquest motiu les entitats públiques i privades que conformam l’ecosistema emprenedor els hi hem d’oferir.

El denominat “ecosistema emprenedor” és l’entorn que facilita la creació de nous projectes empresarials. Compta amb 5 factors principals:

  • El capital, en quantitat i disponibilitat de recursos financers públics i privats.
  • El talent humà, generat per universitats i altres centres de capacitació.
  • La cultura emprenedora, en funció de la mentalitat institucional i empresarial, lligada a la innovació i el creixement sostenible.
  • La infraestructura, a nivell financer, legal, físic (espais) i de comunicacions.
  • Les organitzacions de suport, públiques i privades, que faciliten els recursos i el networking per al desenvolupament dels projectes empresarials.

L’ecosistema emprenedor ha de ser prou flexible per donar resposta, de manera àgil i eficient, a les necessitats que mostren les empreses a cada moment i, en funció de la seva fiabilitat, generar o no confiança tant al mercat com a les pròpies empreses que hi interactuen. 

  

 

Necessitat de coordinació: xarxa de serveis públics empresarials de les Illes Balears

Per tal que un ecosistema emprenedor sigui àgil i eficient, és necessari que estigui ben coordinat, ja que en el seu defecte se solapen serveis, la informació no arriba als segments objectius i els recursos no s’aprofiten. Cal igualment tenir en compte que les pèrdues majors es donen pel fet de no vehicular oportunitats generades en l’intercanvi d’experiències i treball en equip de les diferents entitats de l’ecosistema.

Amb l’objectiu d’aprofitar aquestes oportunitats, i com a impulsors del primer Pla d’Autoocupació de les Illes Balears, l’Institut d’Innovació Empresarial (www.idi.es), a través del Servei d’Informació i Talent Empresarial, l’any 2016 va convocar la primera reunió de coordinació de l’ecosistema emprenedor de les Illes Balears, que es va denominar xarxa de serveis públics empresarials de les Illes Balears.

La coordinació de l’ecosistema emprenedor passa per comptar amb una plataforma d’intercanvi d’informació i serveis, que en el cas de les Illes és www.iempren.es, una agenda comú d’activitats, per evitar solapaments i establir activitats conjuntes entre diversos organismes i entitats, com ara jornades de formació o fires d’ocupació i autoocupació.

Des de la xarxa, les diferents entitats i organismes que hi formem part, ens reunim un mínim de dues vegades a l’any, presencialment o virtualment, depenent de les circumstàncies, aconseguint per una banda actualitzar els contactes de les persones que hi formem part, així com les novetats de programes i projectes que posem a l’abast de les persones emprenedores i les empreses. Constitueix sense dubte un espai de networking públic, i és en molts casos punt de partida de projectes col·laboratius. Amb aquesta iniciativa es produeix un intercanvi d’informació clau entre les entitats generadores de recursos i les entitats locals que els poden fer arribar a les persones i empreses objectiu.

 

 

Necessitat de comunicació i difusió efectiva

Una altra dels aspectes clau d’èxit d’un ecosistema emprenedor és cóm s’arriba a les persones emprenedores o amb potencial emprenedor. Si es treballa de manera coordinada es poden focalitzar molt millor els missatges evitant possibles confusions o incoherències, clarificant on cal incidir i aconseguir captar l’atenció.

Existeix una important dispersió d’informació, en molts casos per la diversitat de canals existents i entitats que generem la generem. Aquest volum crea, en moltes ocasions, un rebuig que no permet l’èxit en la comunicació, a no ser que l’ecosistema emprenedor estigui connectat i de manera efectiva, sigui capaç de compartir la informació de manera sistemàtica i focalitzada.

Necessitat de millorar i innovar, en col·laboració

El repte que se’ns presenta de cara al futur, en l’ecosistema emprenedor de les Illes Balears, una vegada ja comptam amb l’espai de trobada consolidat, és fer més eficient els nostres serveis gràcies a la col·laboració activa de les entitats que hi formem part.

Identificam algunes de les línies en les quals hem de fer feina, insistint en la visió de persona usuària final:

  • Facilitar l’accés als serveis públics i gratuïts a les persones emprenedores i empreses, a través d’un canal suficientment efectiu i transparent, amb una bona gestió de l’atenció en un primer moment i que derivi les peticions. És en el camp que hi estem fent més feina des de www.iempren.es.
  • Potenciar el benchmarking entre entitats, per aprendre unes de les altres, focalitzant els esforços especialment en la millora de resultats i l’eficiència en la gestió de recursos.
  • La identificació de nous serveis, innovadors i disruptius, que s’avancin a les necessitats dels col·lectius de persones emprenedores i empreses, que constitueixen el motor econòmic i per tant social de les Illes.

Des de l'IDI (Institut d’Innovació Empresarial) i més concretament des del Servei d’Informació i Talent Empresarial assumim aquest repte com a propi i ens hi implicam pel convenciment que tenim en l’efecte positiu sobre les iniciatives empresarials actuals i futures.

 

PERE JIMÉNEZ CREIS 
Cap de Servei d’Informació i 
Talent Empresarial de l'IDI

 

FEDER

Pàgina carregada en 0.0256 segons. IDI versió 3.2.0-dev