Noticas IDI

Ajudes per a la modernització dels establiments comercials

Voleu modernitzar el voste establiment? Sabeu qui es pot acollir a les ajudes? Quines són les actuacions que es poden subvencionar? Quin ha de ser l’import mínim de les actuacions per demanar la subvenció?

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius ofereix una línia d’ajuts que subvenciona les actuacions per millorar i modernitzar el comerç i determinades empreses de serveis. Enguany, s’hi ha inclòs com a novetat la subvenció de despeses corrents produïdes durant l’estat d’alarma per als beneficiaris que, a més d’haver fet alguna inversió o millora en el seu establiment, s’hagin vist afectats per la crisi de la COVID-19.

Es poden acollir a aquests ajuts els titulars de petites empreses del sector del comerç detallista o de determinades empreses de serveis amb seu social a les Illes Balears i establiment ja existent situat en el territori balear. També és necessari que exerceixin alguna de les activitats que es detallen en la convocatòria publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, o que hagin fet alguna inversió o millora en el seu establiment.

Entre les actuacions que es poden acollir a aquestes subvencions s'hi troben: les millores tecnològiques encaminades a potenciar el comerç electrònic; les inversions per avançar en l'estalvi energètic; les millores en l'accessibilitat i l'eliminació de barreres arquitectòniques; l'adquisició de maquinària, mobiliari i seguretat, així com la modernització d'establiments o la millora de la imatge comercial.

Així també: la realització d'obres i reformes en general, i especialment aquelles que siguin necessàries per a adaptar el local a les noves necessitats provocades per la crisi COVID19; també les despeses corrents durant l'estat d'alarma (aigua, electricitat, lloguers, compres EPIs relacionats amb la crisi COVID19).

La quantia de la subvenció és del 70% del cost elegible (IVA exclòs) més el 10% del cost elegible provocat per la crisi de la COVID-19, amb un màxim de 8.000 € per empresa. L'actuació presentada ha de tenir un cost elegible mínim de 2.000 €, sense IVA.

Termini per a presentar la sol·licitud: fins al 4 de juliol de 2020. Sol·licitau-la aquí.

Descarregau-vos la informació des d'aquí

FEDER

Pàgina carregada en 0.0351 segons. IDI versió 3.2.0-dev