Noticas IDI

Tres milions d’euros en ajudes per a la modernització i digitalització de la indústria

El BOIB ha publicat les convocatòries d’ajuts de la Direcció General de Política Industrial per promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva i l’estructura digital de l’activitat industrial per a l’any 2021, per un import de tres milions d’euros.

Modernització de l’estructura productiva

Aquesta línia d’ajuts consisteix en dos programes de subvenció —disseny i innovació, i un altre de producció, logística i emmagatzematge—, destinats a l’adquisició d’actius fixos —maquinària— i inversions immaterials associades al procés industrial. L’objectiu és millorar el teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria dins l’àmbit territorial de les Illes Balears. Disposa d’un crèdit assignat de dos milions d’euros.

Qualsevol persona física o jurídica relacionada amb l’activitat industrial pot ser beneficiària d’aquesta línia d’ajuts, que cobreix fins al 50 % de la inversió —un euro públic per cada euro d’inversió privada— i que incrementarà l’import màxim de subvenció, que passa dels 15.000 euros de l’anterior convocatòria als 20.000 per al 2021.

Per al programa de disseny i innovació, aquests ajuts cobreixen el 50 % de l’import de les despeses d’adquisició d’actius, documentació tècnica i inversions, sempre i quan la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 2.000 euros, IVA exclòs. L’import màxim subvencionable és de 9.000 euros per beneficiari.

Per al programa de producció, logística i emmagatzematge també es cobreix el 50 % de la despesa realitzada, sempre i quan la suma de les despeses subvencionables sigui igual o superior a 5.000 euros, IVA exclòs. L’import màxim subvencionable del conjunt d’aquest programa és de 20.000 euros per beneficiari.

Podeu consultar la convocatòria del BOIB en aquest enllaç.  

Més informació i tràmits en aquest enllaç.  

 

Digitalització de l’estructura industrial

La segona línia d’ajuts està destinada a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial per a l’any 2021. Una convocatòria que disposarà de major pressupost, ja que passa de 600.000 euros a un milió d’euros per aquest any 2021.

L’objectiu és promoure la implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials situades a les Illes Balears. Els ajuts consisteixen en dos programes de subvencions: un per a disseny i innovació —contractació de projectes de digitalització del sistema productiu, implantació de tecnologies de la comunicació, tractament de dades, disseny de pàgines web i entorns web, disseny de plans de transformació digital, etc.—, i un segon per a producció i logística —adquisició d’ordinadors, SAI, PDA, equips de diagnosi, impressores, impressores 3D, perifèrics i similars, programari, etc.

Per al programa de disseny i innovació, l’ajut cobreix el 50 % de la inversió realitzada fins a un import màxim de 6.000 euros per beneficiari. Mentre que en el programa de producció i logística, aquest import màxim subvencionable és de 23.000 euros per beneficiari.

En totes aquestes línies d’ajut són susceptibles de subvenció les actuacions d’inversió realitzades entre l’11 de novembre de 2020 i el 10 de novembre de 2021, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes, que començarà el desè dia natural comptador des de l’endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria en el BOIB.

Aquestes subvencions responen als objectius marcats dins el Pla Director d’Indústria de les Illes Balears i en els programes de foment de l’activitat industrial que se’n deriven per millorar la competitivitat i la producció industrial. Els ajuts estan lligats als projectes d’inversió de les indústries situades a les Illes Balears, amb l’objectiu de fomentar la modernització dels sistemes de gestió i dels sistemes productius, així com contribuir a crear una indústria sòlida, competitiva i diversificada.

El termini de sol·licituts d'ajudes és d'un mes i començarà dia 08 de juny de 2021 a les 00:00 hores fins dia 08 de juliol de 2021 a les 23.59 hores.

Podeu consultar la convocatòria del BOIB en aquest enllaç.  

Més informació i tràmits en aquest enllaç.  

 

FEDER

Pàgina carregada en 0.0278 segons. IDI versió 3.2.0-dev