Noticas IDI

Ajuts per a la creació i cofinançament de projectes d'R+D+I d'Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) de Balears

La Direcció General d’Innovació ha publicat una convocatoria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a la creació i cofinançament de projectes d'R+D+I per part d'Agrupacions Empresarials Innovadores de la comunitat autònoma de les Illes Balears per als anys 2021, 2022 i 2023.

L’objectiu és impulsar la millora de la cooperació empresarial i la competitivitat dels sectors productius de les Illes Balears en els àmbits d'especialització investigadora prioritzats a la RIS3 per al període 2021-2027, sempre i quan compleixin amb els requisits establerts a les bases d'aquesta convocatòria.

Els destinataris dels ajuts són:

- Per a la línia A, de creació de noves AEI: les entitats sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia que estiguin establertes físicament a les Illes Balears i hi tinguin el domicili social, i que en el moment de presentar la sol•licitud d'ajut les seves finalitats siguin, entre d'altres, la creació d'una AEI.

- Per a la línia B, de cofinançament de projectes de caire innovador a les AEI: seran beneficiàries d'aquesta línia les AEI d'alta en el registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que duguin a terme les actuacions previstes en aquesta convocatòria.

- Per a la línia C, de cofinançament de projectes d'R+D+I de les AEI que han rebut finançament en altres convocatòries competitives estatals o internacionals: les AEI d'alta en el registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que duguin a terme les actuacions previstes en aquesta convocatòria.

Més informació

FEDER

Pàgina carregada en 0.0175 segons. IDI versió 3.2.0-dev