Noticas IDI

El Consell de Mallorca treu les subvencions per al sector de l’artesania

El Consell de Mallorca ha tret una convocatòria d’ajudes destinada al sector artesà de l’illa. La finalitat és incentivar les inversions, adquisicions, projectes i actuacions dirigides a millorar la competitivitat i la modernització del sector artesanal, promoure la comercialització dels productes artesans, difondre el patrimoni cultural de l’artesania i garantir el coneixement i manteniment dels oficis artesans acreditats en l’illa de Mallorca, per activitats directament relacionades amb l’ofici acreditat com a artesà. 

Les actuacions subvencionables relatives a totes les línies d’actuació s’han d’haver realitzat en el període comprés entre el 21 de setembre 2021 i el 31 de juliol de 2022.

Beneficiaris

Poden ser:

  • Empreses, comunitats de béns i autònoms que enquadrin la seva activitat econòmica dins el sector de l’artesania de Mallorca, que estiguin en possessió del document de qualificació artesanal, carta d’artesà, o que estiguin pendent d’avaluació.
  • Associacions.

Quantia

L’import total de les ajudes és de 242.000 euros que es distribuirà de la següent manera:

  • 230.000 € per a empreses artesanes, que podran rebre un màxim de 4.000 € i un mínim de 500 €.
  • 12.000 € per a associacions, que podran rebre un màxim 6.000 € i un mínim de 500 €.

Les actuacions subvencionables són les inversions en adquisició d’immobilitzat, eines i maquinària, transport, instal·lació, adaptació dels tallers, creació i/o modificació de pàgines web i adquisició d’equipament informàtic.

Termini de presentació de sol·licituds del 20 de febrer al 14 de març de 2022.

FEDER

Pàgina carregada en 0.0187 segons. IDI versió 3.2.0-dev