Noticas IDI

L'IDI treu a subhasta tres parcel·les rústiques a Petra

El Consell de Direcció de l’Institut d'Innovació empresarial de les Illes Balears, IDI, en sessió celebrada el 2 de desembre de 2022, va adoptar l’acord d’alienar mitjançant subhasta pública tres finques rústiques de Petra propietat de l’IDI.

Entitat adjudicadora

 • Organisme: Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, IDI
 • Número d'expedient: 2/2022

Capacitat dels postors

Poden participar en la subhasta totes les persones físiques i jurídiques amb capacitat per contractar.

Objecte de la subhasta i preu de sortida de les parcel·les

L‘objecte de la subasta és la venda de 3 finques rústiques situades a Petra, devora la via del tren Inca Manacor i la carretera MA 3320, al Polígon 11 Son Dalmau. Es tracta de les següents finques registrals: 5.544; 5.527 i 18.824, que es corresponen amb les parcel·les cadastrals 232, 233 i 236 del Polígon 11 de Petra. Les mides de les finques són: 4.384; 5.153 i 6.447 metres, respectivament.

El preu de sortida de la subhasta és de:

 • 15.870,08 € per la parcel·la 232
 • 18.653,86 € per la parcel·la 233
 • 23.338,14 € per la parcel·la 236

Proposicions i adjudicació

 • Només s’admetran ofertes per les tres parcel·les.
 • Les proposicions no podran contenir una oferta econòmica inferior al preu indicat en l'apartat anterior. La subhasta s'adjudicarà al postor que ofereixi
  un preu més elevat pels terrenys.

Formalització de l’adquisició

L’IDI i l’adjudicatari dels terrenys signaran un contracte de compravenda en escriptura pública, en un termini màxim de tres mesos posteriors a la notificació de l’adjudicació dels terrenys.

Obtenció de documentació i informació

 • Adreça: plaça de Son Castelló, 1, 07009 Palma.
 • Contacte: telèfon 971177601, extensió 62884 i el correu electrònic contractacio@idi.es
 • Data límit d'obtenció de documentació i informació: el mateix que per a la presentació d'ofertes.

Presentació de les ofertes

 1. Data límit: 20 dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci de la subhasta en el BOIB, fins a les 12.00 hores. Si les proposicions s'envien per correu, el licitador ha de justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació mitjançant fax o correu electrònic, el mateix dia, la tramesa de l'oferta.
 2. Documentació i garantia que s'han de presentar: veure el Plec de condicions, que es podrà sol·licitar a l’IDI.
 3. Lloc: Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (veure punt 6).

Obertura de les ofertes

S'avisarà oportunament per correu electrònic o telèfon als licitadors.

Plec de condicions

BOIB

FEDER

Pàgina carregada en 0.0230 segons. IDI versió 3.2.0-dev